فرم درخواست همکـاری پیمـانکاران با شرکت بـازار گستر پگاه منطقه چهـارمشخصات شناسنامه ای

نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

جنسیت :


مردزن

شماره شناسنامه :


کد ملی :

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل :

مجردمتاهل

تعداد فرزند :

وضعیت نظام وظیفه :

دارای کارت پایان خدمت می باشم دارای کارت پایان خدمت نمی باشممشخصات تحصیلی

مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی :

معدل فارغ التحصیلی :

محل اخذ مدرک تحصیلی :

سال فارغ التحصیلی :نوع همکاری


آدرس و تلفن

آدرس منزل :

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

ایمیل آدرس :سوابق شغلی

نام شرکت مدت همکاری سمت